28.8.09

το κείμενο της τελικής πρότασης ΥΠΕΧΩΔΕ για την τροποποίηση του Π.Δ. "προστασίας" του Υμηττού

Τελική πρόταση για την τροποποίηση του Π. Δ/τος
Προστασίας του ορεινού όγκου Υμηττού

Άρθρο 1
Τροποποιούνται τα όρια του ορεινού όγκου του Υμηττού, που καθορίστηκαν με το από 31.8.78 Π. Δ/τος περί ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας του όρους Υμηττού, στις περιοχές των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Κορωπίου, Δ. Παπάγου και Χολαργού, όπως τα όρια αυτά φαίνονται με συνεχή πράσινη γραμμή στα δέκα σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα κλ. 1:10.000 και σε ένα σε κλίμακα 1:30.000, που θεωρήθηκαν από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών, με την υπ΄ αριθμ. ……πράξη τους και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρηνση δημοσιεύονται με το παρόν.

Άρθρο 2
Εντός των ορίων των καθοριζομένων με το άρθρο 1 του παρόντος, ορίζονται ζώνες προστασίας όπως φαίνονται με τις ενδείξεις Α, Β1, Β2, Β3, Β4 και Ε1, Ε2 στα διαγράμματα του άρθρου 1 και καθορίζονται κατά ζώνη χρήσεις γης ως εξής:
Ζώνη Α
α) Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως Πάρκο Φύσης (NATURA) και Ιστορικών Μνημείων με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών, γεωλογικών, και ιστορικών χαρακτηριστικών του Υμηττού.
Είναι ζώνη απολύτου προστασίας, εντός της οποίας δεν επιτρέπεται η δόμηση εκτός από την κατασκευή μόνο πέντε (5) νέων δημοτικών αναψυκτηρίων μέγιστου εμβαδού 100τμ, περιπτέρων δασικής αναψυχής, καθώς και οι διαμορφώσεις χώρων θέας, πληροφόρησης, παρατήρησης και η χάραξη μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων.
Οι θέσεις των νέων δημοτικών αναψυκτηρίων προσδιορίζονται στο σχετικό διάγραμμα.
β) Η οργάνωση του Πάρκου, καθώς και η οργάνωση των τεσσάρων πόλων εισόδου σε αυτό, θα καθοριστούν μετά από ειδική μελέτη που θα εγκριθεί από τον ΟΡΣΑ, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Πολιτισμού.
Ζώνη Β1. Η ζώνη Β1 καθορίζεται ως περιοχή αθλητισμού και πολιτισμού εντός της οποίας επιτρέπεται η ανέγερση, μόνο αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας όπως προσδιορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος.
Ζώνη Β2. Η ζώνη Β2 καθορίζεται ως περιοχή κοινωφελών εγκαταστάσεων αθλητισμού, πολιτισμού, περίθαλψης και εκπαίδευσης, εντός της οποίας επιτρέπεται μόνο η ανέγερση μόνο εγκαταστάσεων αθλητικών, πολιτιστικών, υγείας και εκπαίδευσης.
Ζώνη Β3. Για τη ζώνη αυτή ισχύουν οι διατάξεις της Ζώνης Β του από 31.8.78 ΠΔ (ΦΕΚ 544Δ).
Ζώνη Β4. Η ζώνη αυτή αποτελεί το «Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή».
Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή διακρίνεται ο «πυρήνας του πάρκου» που αποτελεί την κεντρική ζώνη πρασίνου και συμβατών με τον χαρακτήρα του Πάρκου άλλων χρήσεων και η «περιφερειακή ζώνη ελέγχου», που περιλαμβάνει τις σημερινές εγκατεστημένες χρήσεις διοίκησης, εκπαίδευσης και κοινωφελών λειτουργιών τοπικού και μητροπολιτικού χαρακτήρα.
Ζώνη Ε1. Η ζώνη Ε1 καθορίζεται ως Πάρκο Κεραιών Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης, εντός της οποίας επιτρέπεται η εγκατάσταση κεραιών σε μικρό αριθμό ιστών (μέγιστος αριθμός έξι) καθώς και εγκαταστάσεων μικρού μεγέθους για την στέγαση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, με την προϋπόθεση της τήρησης της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Ζώνες Ε2. Είναι ζώνες εντός των οποίων είναι δυνατή η εγκατάσταση νεκροταφείων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Εντός των ως άνω ζωνών επιτρέπονται επίσης τα παρακάτω:
α. Δημόσια έργα που εξασφαλίζουν την διατήρηση, προστασία και αναβάθμιση της χλωρίδας και της πανίδας.
β. Έργα αντιπυρικής προστασίας
γ. Υπόγειες υδατοδεξαμενές και υπόγεια αντλιοστάσια μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την αναγκαιότητα και την χωρητικότητά τους, για την προστασία της περιοχής.
δ. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών που εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργών.
Επιπλέον των ανωτέρω επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:
Εντός των ανωτέρω ζωνών επιτρέπονται τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής ήτοι: έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας (ΔΕΗ και ΔΕΠΑ), ύδρευσης, αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ και ΟΤΑ), μεταφορών (οδικά έργα) μετά από γνώμη των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργείων και έγκριση του ΟΡΣΑ.
Εντός των ανωτέρω ζωνών και εκτός των ορίων της Ζώνης Natura, επιτρέπονται εγκαταστάσεις περιβαλλοντικών υποδομών, εφόσον εντάσσονται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παραγ. 1 έως 5 του Ν 3164 (ΦΕΚ 176 Δ), καθώς και οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1Β του ιδίου άρθρου του νόμου.
Τα λατομεία τα κείμενα εντός των ορίων των ζωνών προστασίας, οφείλουν να διακόψουν την λειτουργία τους εντός 6 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/τος και να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντός τους εντός τριών ετών από την ισχύ του παρόντος.
Για τις υφιστάμενες Mονές εντός του ορίου των Ζωνών Προστασίας ισχύουν οι διατάξεις του από 17.03.81 Π. Δ/τος (ΦΕΚ.167 Δ)

Άρθρο 4
Εντός της Ζώνης προστασίας Α απαγορεύεται η οποιαδήποτε κατάτμηση γηπέδου.
Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και οι λοιποί οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου έκταση των ζωνών Β1, Β2, καθορίζονται ως εξής:
α. Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας:
για τη ζώνη Β1 4.000τμ
για τη ζώνη Β2 20.000 τμ,
β. Μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων:
περιπτέρων δασικής αναψυχής τριάντα (30) τ.μ.
αναψυκτηρίων εκατό (100) τ.μ.
αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών κτιρίων: εκατό (100) τ.μ.
Για τα νοσοκομεία και εκπαιδευτήρια καθορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,2 και ποσοστό κάλυψης 15%.
γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κατωτέρω κτιρίων (μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος):
περιπτέρων αναψυχής τρία (3) μ.
αναψυκτηρίων, κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χρήσεων τρία και μισό (3,50) μ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του ΓΟΚ και της εκτός σχεδίου δόμησης.
δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι δυνατή η κατασκευή στέγης με κεραμίδια, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα.
ε. Απαγορεύεται η κοπή δένδρων. Επιτρέπεται μόνο κατ΄ εξαίρεση και ύστερα από άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.
στ. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες των ανεγερθησομένων κτιρίων εγκρίνονται από την οικεία Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Για τη Ζώνη Β3 ισχύουν οι διατάξεις της ζώνης Β του από 31.8.78 ΠΔ (ΦΕΚ 544Δ)
Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις διδακτηρίων, νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, είναι δυνατόν να παραμένουν στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι δυνατόν να επισκευάζονται για λόγους χρήσεως και υγιεινής, χωρίς αύξηση της εκμετάλλευσης και του όγκου τους.
Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας ζώνης ή τέμνεται από το όριο προστασίας, η αρτιότητα υπολογίζεται εφ’ ολοκλήρου του γηπέδου, το κτίριο όμως κατασκευάζεται σε εκείνο το τμήμα του γηπέδου, που είναι δυνατή η ανέγερση κτιρίου σύμφωνα με τις χρήσεις και τους όρους δόμησης της περιοχής και εμπίπτει στο τμήμα του γηπέδου.
Στα γήπεδα που εμπίπτουν επί αρχαιολογικών ζωνών, εφαρμόζονται παραλλήλως και οι διατάξεις της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας, με κατίσχυση των αυστηρότερων όρων.
Για την προστασία όσων νέων αρχαιολογικών θέσεων εντοπιστούν μετά την δημοσίευση του παρόντος, η αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία του ΥΠΠΟ, διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ειδικών περιορισμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Για την έκδοση αδειών σε εκτός σχεδίου περιοχή και για όλες τις επιτρεπόμενες χρήσεις, προϋπόθεση είναι η έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.
Στις περιοχές που για οποιονδήποτε λόγο υπάγονται στην δασική νομοθεσία, εφαρμόζονται παραλλήλως οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

Άρθρο 5
Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος Π.Δ., εκτελούνται όπως εκδόθηκαν βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.
Οικοδομικές άδειες εν ισχύ, αναθεωρούνται άπαξ, χωρίς αύξηση της κάλυψης, του συντελεστή δόμησης και του όγκου τους.
Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, και αθλητισμού για τις οποίες έχει εκδοθεί (πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Π.Δ/τος) άδεια χωροθέτησης των, από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 31.8.78 Π.Δ/τος ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78) υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις εφόσον εξασφαλισθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Τελεσίδικη απόφαση χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Αττικής, περί μη δασικού χαρακτήρα της έκτασης
Έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας
Έγκριση καταλληλότητας γηπέδου και θεώρηση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα (Υπ.Υγείας, ΟΣΚ, Γ.Γ. Αθλητισμού, κλπ)
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας για την οποία έχει θετική γνωμοδότηση του Οργανισμού Αθήνας
Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ για περιοχές εντός ορίου NATURA

Άρθρο 6
Για την διαχείριση της έκτασης που εμπίπτει στα όρια προστασίας του ορεινού όγκου, λαμβάνεται μέριμνα για την σύσταση Φορέα Διαχείρισης από κοινού με τον ορεινό όγκο Πεντέλης ΦΕΚ 755 Δ/21.10.88), που θα προωθηθεί με ειδικό Π. Δ/γμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2742/99 (άρθρο 15 ως ισχύει).

Άρθρο 7
7.1 Για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Ζώνη Β4), μετά από εξειδικευμένη μελέτη, προσδιορίζονται με ειδικό κανονιστικό Π. Δ/γμα η ακριβής οριοθέτηση του πυρήνα και των επί μέρους ζωνών, οι ειδικότερες χρήσεις γης και όροι δόμησης ανά ζώνη, τα μέτρα προστασίας και ελέγχου, ώστε η λειτουργία των χρήσεων του πυρήνα και της περιφερειακής ζώνης να συνεργάζονται και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου.
7.2 Oι καθοριζόμενοι στόχοι και Γενικές Αρχές Σχεδιασμού, είναι οι ακόλουθοι:
Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πρασίνου υψηλής οικολογικής ποιότητας, ως ζώνη σύνδεσης και συνέχειας με τον ορεινό όγκο Υμηττού, με περιορισμένες σε αριθμό και κλίμακα χρήσεις πολιτισμού, αναψυχής και αθλητισμού. Προστασία, αναβάθμιση και εμπλουτισμό της φύτευσης και των φυσικών σχηματισμών (ρέματα και τεχνητές, δασικές ή μη, βλαστικές συγκεντρώσεις) με είδη που συνάδουν με το αττικό τοπίο και το οικοσύστημα του Υμηττού.
Διατήρηση και ανάδειξη των σημαντικών ιστορικών κτιρίων της «στρατιωτικής πόλης Γουδή» και των νοσοκομείων.
Βελτίωση της προσπελασιμότητας του Πάρκου, με τη δημιουργία ενός δικτύου «διαδρόμων» και «διαδρομών» εντός αυτού και πρόσβασης σ’ αυτό, με παράλληλη εναρμόνιση των νέων και υφιστάμενων χρήσεων του Πάρκου με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες των γειτονικών Δήμων.
Διευθέτηση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων προς όφελος της προσπελασιμότητας, της διατήρησης του ενιαίου χαρακτήρα του Πάρκου -με απαγόρευση της πρόσβασης οχημάτων στην κεντρική ζώνη, πλην εκτάκτου ανάγκης και τροφοδοσίας- και της προώθησης της αρχής της βιώσιμης κινητικότητας. Απαγόρευση της υπαίθριας στάθμευσης και κατάλληλη χωροθέτηση υπόγειων χώρων στάθμευσης, σε περιμετρικές θέσεις και σε συνδυασμό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Άρση της διχοτόμησης (πεζογέφυρες, κλπ) του χώρου και ιδιαιτέρως του πυρήνα του Πάρκου από τον σημαντικό υπερτοπικό άξονα κυκλοφορίας της Λ. Κανελλοπούλου, προκειμένου να ενοποιηθούν λειτουργικά και αντιληπτικά οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

———— • ————